مگا سیویل ساختمان
مگا سیویل ساختمان

خرید اختصاصی شرکت مهندسی

برای خرید اختصاصی و VIP شرکت مهندسی کافیست، از طریق فرم زیر با پرکردن دقیق اطلاعات و خواسته های خود نسبت به شرکت نظام مهندسی یا برنامه و بودجه اطلاعات خواسته شده را پرکنند. پس از بررسی و توسط کارشناسان ما با درخواست کننده جهت بررسی صحت و سقم اطلاعات تماس گرفته میشود و پس از آن شرکت های فروشی با توجه به اطلاعات شما معرفی و بعد از توافقات اولیه و تنظیم قرارداد ، تغییرات در شرکت انجام میپذیرد.

همچنین در قسمت تغییرات پروانه و تغییرات امور ثبتی شرکت های مهندسی میتوانید درخواست خود را از طریق فرم تغییرات ثبتی درج نمایید.

جایگاه تبلیغات