مگا سیویل ساختمان
مگا سیویل ساختمان

زلزله های مبنای طراحی در ایین نامه ایران به شرح زیر میباشد.

زلزله های مبنای طراحی در  ایین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله در کشورمان به شرح زیر میباشد.

الف. زلزله طرح زلزله ای که فراگذشت ان در 50 سال ده درصد باشد. دور بازگشت این زلزله 475 سال است.

ب.زلزله بهره برداری زلزله ای است که احتمال فراگذشت ان در سال 50 سال 5/99 درصد باشد . دوره بازگشت زلزله حدود سال است.

همچنین لازم به ذکر ایین نامه 2800 ویرایش 4 جهت طرح و اجرای ساختمان های بتن ارمه و فولادی و چوبی و ساختمان های با مصالح بنای به کار میرود.

سازه های خاص مانند سدها پل ها اسکله ها و سازه های دریایی و نیروگاه های هسته ای. در طرح  این ساختمان ها باید ضوابط ویژه ای  که در ایین نامه های خاص انها تعیین میشود رعایت گردد.  در این ضوابط ویژه  در هر حال از شتاب مبنای طرح نباید کمتر از مقدار مندرج در این ایین نامه در نظر گرفته شود در مواردی که برای  این ساختمان ها مطالعات خاص لرزه خیزی ساختگاه انجام میشود، نتیجه انها میتواند ملاک عمل قرار گیرد مشروط بر انکه مقادیر طیف طرح ویژه ساختگاه از 80 درصد مقادیر طیف طرح استاندارد مطابق بند 2-5-1 در ایین نامه 2800 ویرایش چهارم بدون در نظر گرفتن ضرایب اهمیت I و رفتار  کمتر نباشد.

*****مگاسیویل سامانه تخصصی مهندسین کشور******

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط