مگا سیویل ساختمان
مگا سیویل ساختمان

مدارک مورد نیاز برای شرکت در ازمون نظام مهندسی کدامند؟

1.مدرك تحصیلی مورد نیاز برای ازمون نظام مهندسی و ورود به حرفه:

مطابق باماده 7 آئيننامه اجرایي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان صرفاً مدارك مورد تأیيد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به منظور صدور پروانه اشتغال بکار مورد تأیيد ميباشند. همچنین مطابق ماده 6قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان رشته هاي معماری، عمران، تأسیسات مكانیكی، تأسیسات برقی، شهرسازی، نقشه برداری و ترافیک جزء رشته هاي اصلي ميباشند.

با توجه به مصوبات كميسيون هم ارزي رشته هاكليه دارندگان مدارك تحصيلي كارشناسي ناپيوسته ،كارشناسي با عناوین متفاوت از رشته هاي اصلي، كارشناسي ارشد و دكتري فاقد مدرك كارشناسي در رشته هاي اصلي و مواردي از این قبيل جهت اطلاع از امكان دریافت پروانه اشتغال بكار در رشته و صلاحیت مورد نظر، از طریق اداره کل استان محل سكونت خودقبل از ثبت نام مطمئن گردند.

2.2-سابقه کارحرفه ای مورد نیاز برای ازمون نظام مهندسی و ورود به حرفه:

نحوه محاسبه سنوات حرفه اي مهندسان:حداقل سوابق كار حرفه اي براي شركت در آزمون ورود به حرفه مهندسان از تاریخ اخذ مدرك تحصیلی در هر مقطع و به شرح جدول ذیل میباشد (مطابق ماده 5آیین نامه اجرائی قانون)

*****مگاسیویل سامانه جامع تخصصی مهندسین کشور******

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط