مگا سیویل ساختمان

برای آزمون نظام مهندسی رشته تاسیسات مکانیکی- نظارت چه منابعی را بخوانیم؟

قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان  (مندرج در همين وب‌سايت)    مبحث اول: تعاریف (۱۳۹۲)    مبحث دوم: نظامات اداری (۱۳۸۴)    مبحث سوم: […]