مگا سیویل ساختمان

برای آزمون نظام مهندسی رشته عمران – اجرا چه منابعی رو بخوانیم؟

قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان  (مندرج در همين وب‌سايت) مبحث دوم ( نظامات اداري) (۱۳۸۴) مبحث سوم حفاظت ساختمانها در مقابل حريق (۱۳۹۵) […]