مگا سیویل ساختمان

مدارک مورد نیاز برای شرکت در ازمون نظام مهندسی کدامند؟

1.مدرك تحصیلی مورد نیاز برای ازمون نظام مهندسی و ورود به حرفه: مطابق باماده 7 آئيننامه اجرایي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان صرفاً مدارك مورد تأیيد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به منظور صدور پروانه اشتغال بکار مورد تأیيد ميباشند. همچنین مطابق ماده 6قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان رشته هاي معماری، عمران، تأسیسات […]