مگا سیویل ساختمان

نحوه ی اعمال نیروی زلزله در نرم‌افزار ایتبس – ETABS

برای اعمال نیروی زلزله می‌توان در نرم‌افزار ایتبس – ETABS از دو روش مختلف استفاده کرد. در روش اول یک ضریب به‌منظور اعمال نیروی زلزله تعریف می‌شود. در این روش کاربر باید این ضریب را محاسبه و به نرم‌افزار معرفی کند. در صورتی که سازه در هر راستا رفتار متفاوتی داشته باشد، این ضریب باید […]