مگا سیویل ساختمان

معرفی کارشناس ماده 27 نظام مهندسی به چه صورت انجام میشود؟

مطابق ماده-27 قانون نظام مهندسی ساختمان مصوب مجلس شورای اسلامی در سال 1374،  وزارتخانه، مؤسسات دولتی، نهادها، نیروهای نظامی و انتظامی، شرکتهای دولتی و شهرداریها میتوانند در ارجاع امور کارشناسی با رعایت آئین نامه خاصی که به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت دادگستری به تصویب هیأت وزیران میرسد به جای کارشناسان رسمی دادگستری […]