مگا سیویل ساختمان

مهندسان به دلیل گزارش خلاف واقع راهیه شورای انتظامی و محرومیت میشوند..

این موارد توسط شهرداری های مناطق گزارش داده میشود به عنوان مثال ناظری درزمان آرماتور بندی فونداسیون متوجه می شود طول کلی زمین از نقشه های مصوب ۴۰ سانتی متر بیشتر می باشد. لذا ناظر گزارشی مبنی بر  پیشروی ۴۰ سانتیمتری در حیاط و یاگذر تنظیم می نماید و در گزارش خود خلاف دارد را […]